ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy kapcsolatba lép velünk az info@oeconomus.hu címen, az ehhez szükséges személyes adatait (pl. név, e-mail cím) ezzel automatikusan rendelkezésünkre bocsátja. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány számára fontos az adatvédelem, így az alábbiakban összefoglaltuk a személyes adatainak kezelésével összefüggő legfontosabb információkat.

Ki kezeli az Ön személyes adatait? A személyes adatokat a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány (a továbbiakban: Oeconomus) kezeli és a vonatkozó magyar és európai uniós adatvédelmi szabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) szerint felel személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Név: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 73f

Azonosító: 199039348

Adószám: 19137937-1-41

Az adatkezelés jogalapja: Az Oeconomus adatkezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja: Személyes adatait kizárólag az Ön megkeresésében foglalt kérések teljesítéséhez, kérdéseinek megválaszolásához használjuk fel.

A kezelt adatok köre: Az Ön e-mail címe, valamint azok az adatok, amelyeket Ön a számunkra megküldött elektronikus levélben rendelkezésünkre bocsát.

Mennyi ideig tároljuk az adatait? Személyes adatait a fent meghatározott célhoz igazodó ideig, de legfeljebb 6 hónapig tároljuk. Amennyiben Ön 6 hónapot követően nem lép velünk újra kapcsolatba, adatait ezen időtartam után visszaállíthatatlanul töröljük.

Hozzáférés az adatokhoz: Adataihoz csak az Oeconomus erre kijelölt munkatársa fér hozzá. Bármikor kapcsolatba léphet vele az info@oeconomus.hu e-mail címen.

Hol tároljuk az adatait? Az Ön adatait Magyarország területén tároljuk.

Az Ön jogai:

  • Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk, és hozzáférést biztosítunk Önnek az adatkezelés céljával, időtartamával, jogalapjával, a kezelt adatok körével vagy bármely más, személyes adatainak kezelésével összefüggő információhoz.
  • A helyesbítés joga: Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. A törléshez való jog: Jogában áll kérni, hogy az Oeconomus az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: • ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték; • ha a személyes adatokat az uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  • A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy az Oeconomus korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatai törlését.

Panasz esetén ide fordulhat: Bármikor kapcsolatba léphet velünk a info@oeconomus.hu e-mail címen. Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig átlátható és törvényes módon kezeljük. Ha úgy gondolja, hogy az Oeconomus a személyes adataival összefüggésben jogellenesen jár el, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van továbbá adatvédelmi hatósági eljárás keretében panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Iratkozzon fel hírlevelünkre